تخته دیجیتال :

روی تخته بنویسید، رسم کنید و آموزش دهید ... >
بدون نیاز به نصب در موبایل، کامپیوتر و ویدئو پرژکتور از تخته دیجیتال استفاده کنید .
با استفاده از اپلیکیشن های مختلف از صفحه فیلم بگیرید و در اختیار دیگران قرار دهید
رایگان ایجاد تخته

کاربرگ آنلاین:

تخته مخصوص کاربرگ و تمرین ایجاد کنید ... >
تمرین، سرمشق، و سوالات مورد نظر خود را روی تخته بنویسید و برای محصلین ارسال کنید؛ سپس میتوانید پاسخ ها را جمع آوری کنید
رایگان ایجاد تخته

آموزش تعاملی:

کلیپ آموزشی تعاملی بسازید ... >
حین آموزش میتوانید از بینندگان سوال بپرسید و نتایج را جمع آوری کنید
هنگام درج سوال یا تمرین توسط شما، فیلم آموزشی متوقف میشود و تخته برای کاربر فعال میشود تا پاسخ خود را روی تخته بنویسد و ارسال کند
رایگان به زودی ...

تخته آنلاین :

کلاس آنلاین برگزار کنید ... >
روی تخته آنلاین آموزش دهید، تخته اختصاصی محصلین را فعال کنید و با ابزارهای تعاملی کیفیت آموزش خود را ارتقا دهید
تماس بگیرید

ورود به پنل